Danmarks Statistik: Færre kvinder i erhvervslivet

Opgørelsen fra Danmarks Statistik: Relativt færre kvinder, men mere lige løn. (Foto: Unsplash)

Publiceret 18. oktober 2020 – af Peter Horn

Resumé:  ”Der er et klart flertal af mænd i næsten alle brancher i den private sektor. Andelen af kvinder uden ledelsesansvar er lavest inden for bygge og anlæg med under 10 procent og råstofudvinding med 18 procent. En ligelig kønsfordeling ses blandt medarbejdere uden ledelsesansvar inden for hoteller og restauranter og inden for finansiering og forsikring. Erhvervsservice, videnservice, ejendomshandel og udlejning samt handel viser alle lige over 40 procent kvinder blandt medarbejdere uden ledelsesansvar. Samlet er andelen i de viste brancher en tredjedel kvinder. De udgør mere end to tredjedele i den offentlige sektor,” fortæller Danmarks Statistik i en ny rapport, ”Erhvervslivet og verdensmålene”.

”Kønsfordelingen blandt ledere er mere skæv, idet der samlet kun er en fjerdedel kvinder i erhvervene og i 12 af de 13 brancher er der en mindre andel kvinder blandt ledere end blandt lønmodtagerne i øvrigt. Eneste undtagelse er bygge og anlæg, hvor andelen af kvindelige ledere marginalt overstiger andelen blandt øvrige medarbejdere,” konstateres det.

Danmarks Statistik anfører: ”Siden 2013 er der blevet relativt færre kvinder i den private sektor, idet andelen af kvindelige lønmodtagere uden ledelsesansvar er faldet med 1,3 procentpoint. Det største fald er sket inden for hoteller og restauranter, hvor der i 2019 var 50 pct. kvinder mod 54 pct. i 2019, hvilket er udtryk for større ligestilling end i 2013. Der er også synlig nedgang i andelen af kvinder inden for bl.a. finansiering og forsikring samt transport.”

Der er betydelig forskel i medarbejdersammensætningen, opdelt på brancher. Forskellen afspejler sig stort set ikke i sammensætningen af bestyrelser og direktioner. Bygge og anlæg, hvor der er under 10 procent kvinder blandt medarbejderne, ligger over gennemsnittet med kvinder i bestyrelser og direktioner. Hoteller og restauranter, hvor der overordnet er en ligelig kønsfordeling, er lavest i andel af kvinder i direktionen, mens bestyrelsesandelen er tæt på gennemsnittet.

”Kvinder i bygge og anlæg over gns. i bestyrelser og direktioner. Hotel og restaurant har lavest andel.”

Virksomheder med over 50 ansatte har få kvinder i direktionen, mens der er relativt flest kvindelige direktionsmedlemmer i selskaber med under 10 ansatte. For bestyrelserne er forskellene mellem størrelsesgrupper mindre udtalt, omend andelen er lavest i selskaber mellem 10 og 250 ansatte. Forskellene kan være skyldes, at nogle, især mindre, virksomheder er familieejede.

I erhvervsbrancherne er der generelt en underrepræsentation af kvinder blandt lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. Det gælder især i bygge og anlæg. Der har siden 2013 været en lille stigning i andelen af kvinder med ledelsesansvar, mens der har været et lille fald blandt øvrige medarbejdere. Erhvervslivet står med en ret lav kvindelig repræsentation i direktioner og bestyrelser.

Blandt medarbejdere med ledelsesansvar ses større lighed i lønnen på tværs af brancher. Kun handel samt vandforsyning og renovation har en udvikling mod øget forskel. I syv ud af 12 brancher er de kvindelige lederes aflønning i 2018 fortsat mere end 10 procent lavere end mændenes, noterer Danmarks Statistik i sin rapport, der er lavet af Ole Olsen, Michael Kongsted og Claus Werner Hansen.

”Bog om bestyrelser konstaterer: Ingen udvikling de sidste 17 år for kvinder i bestyrelser”

I bogen ”Danske bestyrelser og deres medlemmer – hvem bestemmer i de danske selskaber?” konstateres, at ”der er skrevet og sagt meget om fordelingen mellem mænd og kvinder i danske bestyrelser. I Figur 2.8. har vi beskrevet udviklingen i andelen af kvinder, er sidder i danske bestyrelser. ”Udvikling” er dog en voldsom overdrivelse, idet det er svært at få øje på nogen ændring i andelen over en 17-årig periode. Den ligger simpelthen fast mellem 25 og 26 procent.

Udtrykket ”udvikling” om kvinder i danske bestyrelser er ”en voldsom overdrivelse”. (Illustration fra bogen)

Der er i Danmark 41.000 bestyrelser for aktie- og anpartsselskaber, og 85.000 mennesker i Danmark er medlem af mindst en bestyrelse.Download rapporten:  https://www.dst.dk/
Læs mere:Danske-bestyrelser-og-deres-medlemmerBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.