Intelligente barrierer: Forord

2013"Intelligente barrierer - om at udfordre og motivere sig selv". 184 sider. 299 DKK incl. moms.
Executive Magazine´s Books.

ISBN 978-87-90469-01-6

 

 

 

 At bryde barrieren – eller lade være

 -En udfordring for både organisationer og individer

Denne bog er skrevet for at give et helt nyt og spændende indblik i, hvorledes man både som organisation – det vil sige en gruppering af mennesker med et fælles mål og som individ kan skærpe evnen til at håndtere oplevelsen af sine indre barrierer og gøre dem intelligente. Forudsætningen for at gøre noget ved en barriere er at man kender og erkender behovet. Under ét er væsentlige, mentale udfordringer i tilværelsen: (1) etableringen af indre barrierer, (2) evnen til at udfordre eller sænke barrierer og (3) nogle gange vælge at fastholde barriererne.  

Vi har i bogen valgt at favne både organisationer og individer, fordi de to størrelser ofte er forbundne i en større sammenhæng. Det kan være mødet med organisationens barrierer, der udløser dem hos individet. Eller det kan være summen af individernes barrierer og deres manglende håndtering og konvertering til intelligente barrierer, der bidrager til organisationens barrierer. Det er diskussionen om, hvem der kom først - ”hønen eller ægget?”. Vi har derfor valgt den udvej, der hedder ”hønen og ægget”.

Bogens første kapitel tager udgangspunkt i barrierer i organisationer. Det er en tilgang til, hvorledes en organisation, der jo er summen af en gruppe individers aktiviteter, tager hånd om sine barrierer og får transformeret de væsentlige barrierer til intelligente barrierer. Dette kapitel retter sig derfor især mod organisationers ledelser og HR-ansvarlige. De øvrige kapitler sigter mod individets oplevelse og håndtering af indre barrierer i en professionel sammenhæng.

Mange mener, at en indre barriere bremser og holder os fra at gennemføre en udvikling, en drøm eller en karriere. Det kan være som gruppe i en organisation eller som individ. Sådan kan det være; barriererne er måske også opstået for at beskytte mod en handling, som ubevidst strider mod vore værdier eller ressourcer. Eller den kan udfordre os og nogle gange provokere os til at forlade det sikre og udforske nye muligheder.

De barrierer, der nogle gange udfordrer os og til andre tider beskytter os i mødet med omverden, er intelligente barrierer. Definitionen er:

“Intelligente barrierer leder dig eller gruppen frem til den mest hensigtsmæssige adfærd på baggrund af dine eller jeres valg og beslutninger.”

Vi har valgt at fokusere på de intelligente barrierer, fordi de kan hjælpe til virkeliggørelse af trufne valg og beslutninger. Barriererne bliver intelligente, når vi handler og forholder os hensigtsmæssigt ud fra de givne forudsætninger – både egne og i omgivelserne. 

Fremtiden er ukendt. Ingen ved, hvad den bringer. De fleste af os har drømme og visioner om, hvad vi vil med vort liv. Vi har en ide om, hvad der vil være et godt liv, og hvad vi ikke ønsker. Det sker ofte ud fra opfattelsen af egen identitet, og den type menneske, vi er. 

Når vi overhovedet er interesseret i ændringer, kan det skyldes et pres udefra. Vi må på en ny måde forholde os til den del af verden, vi kan påvirke. Andre gange presser ændringerne sig på inde fra – som en vulkan før et udbrud – fordi ”angst for stilstand” skubber på for at foretage ændringer.

Forandring kan ske i glæde eller smerte. Det er i processen mindre vigtigt end at forandringen giver mening.

Bogens udgangspunkt er fordelen i at finde måder, der sætter energien og kræfterne fri for vores drømme og visioner – eller for organisationens strategi. Vi lægger vægt på, at en indre barriere kan repræsentere en værdi, fordi den ”får os til at tænke os om” eller ligefrem beskytter os mod at foretage handlinger, der i et meningsperspektiv kan skabe kaos, være skadelig eller stride mod selvet eller organisationens kultur.

”En indre barriere” defineres som ”en psykisk hindring for en handling” eller ”en indre hæmning”. Barrieren forhindrer ofte, at en påtænkt handling bringes til udførelse, fordi man ikke er sindet til det. En manglende barriere vil gøre, at man handler for hurtigt og spontant.

Vi kender alle til overspringshandlinger, udskydelser og undskyldninger over for os selv og andre; hvorfor vi nøjes med at gøre vores bedste i stedet for, hvad der er nødvendigt. Det kan være svært at overskue konsekvensen af en forandringsproces. I organisationer kan det opleves som en træghed eller en manglende evne til at sætte handling bag ordene.

Formuleringen af meningen gennem vision, mission og strategi koblet til værdier og styrker er væsentlig i tilgangen til den mentale styring mod opnåelse af intelligente barrierer.

Bogen er i let forståelig teori og cases skrevet til inspiration for læserens evne til at overkomme de kriser og udfordringer, vi møder. Meget af indholdet er afprøvet i det virkelige liv. Værktøjerne til at håndtere de indre barrierer, der lammer ide, tanke og handling eller at fastholde de beskyttende barrierer er udførligt beskrevet og dokumenteret.

Bogen er skrevet i respekt for organisationen, selvet og for den enkeltes særegne identitet. Forfatterne har som henholdsvis erhvervspsykolog og management konsulent forskellige indgange til bogens indhold. Erhvervspsykologen går ind i det mentale meningsperspektiv som en vej til handling. Management konsulenten mener, at det drejer sig om at handle frem for intet at gøre - selv om beslutningen viser sig at være forkert. Argumentet er, at en forkert beslutning kan føre til en rigtig løsning. Forfatterne repræsenterer således forskellige strategier til at opnå intelligente barrierer.

Det sikrer bogen konsekvens - ikke mindst for læseren, der derved får indblik i at forholde sig undersøgende og analytisk til dette komplicerede og i udgangspunktet ofte følelsesmæssige område; en barriere kan bestemme vores adfærd og vores lykke. Nu har vi med bogen mulighed for med indsigt at kunne hæve eller sænke over den.

Peter Horn og Lene Thomsen